مقايسه سلامت روان در بين دانش اموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده

مقايسه سلامت روان در بين دانش اموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده
مقايسه سلامت روان در بين دانش اموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده

مقايسه-سلامت-روان-در-بين-دانش-اموزان-دختر-سال-اول-دبيرستان-پرورشگاهي-و-داراي-خانواده

این فایل که به بررسی مقايسه سلامت روان در بين دانش اموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 91 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل::

جامعه آماري مشخص شده عبارتند از دانش آموزان دختر اول دبيرستان شهررشت است كه از بين ۲۷۶۱ نفر كه كل جامعه آماري دانش آموزان دراي خانواده و ۸۸۹ نفر جامعه دانش آموزان پرورشگاهي هستند از اين بين ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش اين آزمودنيها پرسش نامه سلامت عمومي گلدنبرگ كه داراي ۲۸ سوال چهار گزينه اي است استفاده گرديده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري t متغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين سلامت رواني و اضطراب و افسردگي و نشانه هاي بدني در بين دانش آموزان سال اول دبيرستان تفاوت معني داري وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال مسئله
فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
متغیرها 
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم 
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف بهداشت روانی
مشکل تعریف
مختصری درباره تاریخچه و پیشینه بهداشت روانی در ایران
تاریخچه بهداشت و سلامت روان
زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی
موضوع آسیب شناسی روانی
تعریف آسیب شناسی
ملاک اجتماعی
۱- دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی 
2- دیدگاه روان پویایی
۳- دیدگاه رفتار گرایی
۴- دیدگاه شناختی
نظریه ها، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم: روش تحقیق
طرح تحقیق
جامعه تحقیق
حجم نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)
مقدمه
دستور اجرا 
نمره گذاری
روش تحلیل داده ها 
فصل چهارم: یافته ها  و تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه فصل چهارم
جداول و نمودارهای آماری
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و ماخذ
دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل